การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2561

คำถามที่พบบ่อยเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด) ที่จุฬาฯ จัดสอบโครงการรับตรง รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) เมื่อใด
รับสมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.atc.chula.ac.th ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. - 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.


ผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด) ที่จุฬาฯ จัดสอบโครงการรับตรง รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้กี่อันดับ
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาแบบไม่เรียงอันดับ


ผู้สมัครที่เลือกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องอัพโหลดไฟล์ประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาหรือไม่
ผู้สมัครต้องอัพโหลดไฟล์ประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา หรือประวัติผลงานความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกาย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561) พร้อมการสมัคร (ส่งหลักฐานผลงานที่มีอันดับสูงสุด เพียง 1 อันดับ) โดยสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น จำนวน 1 ไฟล์ มีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 50 MB


การอัพโหลดไฟล์รูปภาพใช้เป็นไฟล์นามสกุลอะไร
เป็นไฟล์ .JPG โดยมีขนาดกว้าง 475 พิกเซล ความสูง 600 พิกเซล ขนาดไฟล์ 100-200 KB (แนะนำความละเอียดของภาพอยู่ระหว่าง 150 - 300 dpi)


เมื่ออัพโหลดรูปภาพแล้ว มองเห็นไม่ชัดทำอย่างไร
สามารถ Crop รูปภาพ ที่ต้องการอัพโหลด แล้วทำการ Save ไฟล์รูปภาพผู้สมัคร เป็น .JPG ทำการอัพโหลดอีกครั้ง


หากรูปถ่ายหรือรูปบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมูลในการสมัครผิด ต้องทำอย่างไร
จะต้องสมัคร ชำระเงิน กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้สมัครที่เลือกคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล ต้องอัพโหลดไฟล์ผลการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากลเกรด 4 ที่จัดสอบโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หรือไม่
ผู้สมัครเลือกอัพโหลดไฟล์ผลการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากลเกรด 4 ที่จัดสอบโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ แทนการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากลได้ โดยสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น จำนวน 1 ไฟล์ มีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 50 MB


กรณีสมัครสอบวิชาเฉพาะเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้พิมพ์ใบสมัครต้องสมัครใหม่หรือไม่
ไม่ต้องสมัครใหม่สามารถเลือกปุ่มตรวจสอบสถานะการสมัคร กรอกข้อมูลผู้สมัคร แล้วพิมพ์ใบสมัครเพื่อนำไปชำระเงิน


สมัครแล้วยังไม่ได้ชำระเงิน จะเปลี่ยนใจเลือกคณะ/สาขาวิชาอื่น ต้องทำอย่างไร
สามารถสมัครใหม่ได้ หากสมัครมากกว่า 1 ครั้ง จะถือเอาใบสมัครที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด


ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารใดบ้าง
สามารถชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น


กรณีพิเศษสำหรับผู้สมัครรอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทยและเครื่องมือเอกดนตรีสากล ต้องสมัครรอบที่ 3 หรือไม่
ไม่ต้องสมัครวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 รอประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะทฤษฎีดนตรีไทยและดนตรีสากล วันที่ 16 มีนาคม 2561 หากผู้สมัครมีคะแนนวิชาทฤษฎีดังกล่าวผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน) ผู้สมัครต้องสมัครสอบวิชาทักษะดนตรีไทย 1/ทักษะดนตรีสากล 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 และสอบวิชาเฉพาะทักษะฯ วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย หากต้องการสมัคร รอบที่ 3 การสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด) ที่จุฬาฯ จัดสอบในคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา หรือ เลือกสอบวชาคณิตศาสตร์ 2 ได้หรือไม่
สามารถสมัครรอบที่ 3 วันที่ 5 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ จะมีวิชาให้สอบวิชาเดียว คือ ทักษะดุริยางคศิลป์ไทย 1


สำหรับผู้สมัครรอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา หากต้องการสมัคร รอบที่ 3 การสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด) ที่จุฬาฯ จัดสอบ ในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษาได้หรือไม่
ผู้สมัครไม่ต้องสมัครวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถใช้คะแนนสอบในรอบที่ 2 ได้


หากสมัครและชำระเงินหลายครั้งจะมีผล อย่างไร
ศูนย์ทดสอบฯ จะยึดข้อมูลการชำระเงินครั้งสุดท้ายในการประมวลผลและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ


การทักท้วง หมายความว่าอย่างไร
ผู้สมัครสงสัยมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากศูนย์ทดสอบฯ หรือระบบการรับสมัคร หากเป็นความผิดพลาดของผู้สมัครศูนย์ทดสอบฯ จะไม่พิจารณา


ผู้สมัครที่ใช้เลขที่หนังสือเดินทางระบุตัวตนสำหรับกรณีใด
ผู้สมัครชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451, 53 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-17:00 น)
HyperLink

พิกัดแผนที่