การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2561

คำถามที่พบบ่อยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS เป็นอย่างไร
การคัดเลือกจะแบ่งเป็น 5 รอบ คือ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 การรับแบบ Admission และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ


เปิดรับสมัครโครงการรับตรง รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) เมื่อไร
รับสมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.atc.chula.ac.th ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 10 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.


ถ้าจะสมัครโครงการรับตรง รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) 2 โครงการได้หรือไม่
ไม่ได้เพราะผู้สมัครโครงการรับตรง รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) แล้ว ไม่สามารถสมัครโครงการอื่นๆ ในรอบที่ 2 ของจุฬาฯ ได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด


GPAX ระบุเลขทศนิยมกี่ตำแหน่ง
2 ตำแหน่งเท่านั้น เช่น 3.XX


การอัพโหลดไฟล์รูปภาพใช้เป็นไฟล์นามสกุลอะไร
เป็นไฟล์ .JPG โดยมีขนาดกว้าง 475 พิกเซล ความสูง 600 พิกเซล ขนาดไฟล์ 100-200 KB (แนะนำความละเอียดของภาพอยู่ระหว่าง 150 - 300 dpi)


เมื่ออัพโหลดรูปภาพแล้ว มองเห็นไม่ชัดทำอย่างไร
สามารถ Crop รูปภาพ ที่ต้องการอัพโหลด แล้วทำการ Save ไฟล์รูปภาพผู้สมัคร เป็น .JPG ทำการอัพโหลดอีกครั้ง


หากรูปถ่ายหรือรูปบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมูลในการสมัครผิด ต้องทำอย่างไร
จะต้องสมัคร ชำระเงิน และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใหม่ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 (จะถือเอาวันประทับตราบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)


สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ มีผลการเรียนไม่ครบตามที่กำหนด ต้องทำอย่างไร
ให้คำนวณเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องส่งสำเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และหนังสือรับรองจากโรงเรียนด้วย


สมัครแล้วยังไม่ได้ชำระเงิน จะเปลี่ยนใจเลือกโครงการอื่น ต้องทำอย่างไร
สามารถสมัครใหม่ได้ หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด


ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารใดบ้าง
สามารถชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น


หากสมัครและชำระเงินหลายครั้งจะมีผล อย่างไร
ศูนย์ทดสอบฯ จะยึดข้อมูลการชำระเงินครั้งสุดท้ายในการประมวลผลและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ


ใบปะหน้าซองจำเป็นหรือไม่
จำเป็น เพราะเป็นข้อมูลสำคัญในการคัดแยกเอกสารส่งให้โครงการตามที่ระบุ เนื่องจากศูนย์ทดสอบฯ จะไม่ทำการเปิดซองเอกสารของผู้สมัคร


การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ต้องจัดส่งอย่างไร
จัดส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แบบลงทะเบียน หรือจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น


ทำไมห้ามส่งเอกสารทางไปรษณีย์เอกชน
เนื่องจากไปรษณีย์เอกชนจะรวบรวมจดหมายส่งประทับตราบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ล่าช้า 1 วัน หลังจากวันฝากส่ง กรณีฝากส่งไปรษณีย์เอกชนวันที่ 10 มกราคม 2561 จดหมายจะประทับตราไปรษณีย์ไทยวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งเกินกำหนดวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร


การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์สามารถใส่ซองพลาสติกอีกชั้นได้ไหม
สามารถใส่ซองพลาสติกหุ้มซองจดหมายได้แต่ต้องเป็นพลาสติกแบบใสสามารถมองเห็นใบปะหน้าซองชัดเจน เนื่องจากเอกสารของผู้สมัครจะต้องจัดส่งไปยังโครงการ/คณะ


การทักท้วง หมายความว่าอย่างไร
ผู้สมัครสงสัยมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากศูนย์ทดสอบฯ หรือระบบการรับสมัคร หากเป็นความผิดพลาดของผู้สมัครศูนย์ทดสอบฯ จะไม่พิจารณา


ผู้สมัครที่ใช้เลขที่หนังสือเดินทางระบุตัวตนสำหรับกรณีใด
ผู้สมัครชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451, 53 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-17:00 น)
HyperLink

พิกัดแผนที่