การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2561


การสมัครขั้นตอนที่ 1/5 กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร


ระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ


เลขประชาชน 13 หลัก

เลขที่ใบสมัคร

เกิดวันที่
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451-2 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th

(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-17:00 น)

HyperLink

พิกัดแผนที่