การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบสถานะการสมัครขั้นตอนที่ 1/2 ยืนยันตัวตนของผู้สมัคร


ระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง

เลขที่ใบสมัคร

วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ตัวอย่าง 01/01/2543
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451, 53 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-17:00 น)
HyperLink

พิกัดแผนที่