การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2561


รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio

ระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 ต.ค. 60 เวลา 16:00 น.

อ่านประกาศ  ตรวจสอบสถานะ

รอบที่ 2

การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 ม.ค. 61 เวลา 16:00 น.

อ่านประกาศ  สมัคร  ตรวจสอบสถานะ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระและนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select

ระหว่างวันที่ 5 ถึง 12 ก.พ. 61 เวลา 16:00 น.

อ่านประกาศ  สมัคร  ตรวจสอบสถานะ

รอบที่ 4

การรับสมัคร Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด

ระหว่างวันที่ --

อ่านประกาศ

รอบที่ 5

การรับตรงแบบอิสระ

ระหว่างวันที่ --

อ่านประกาศDownload

 • การคิดผลการเรียนเฉลี่ยคณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (20 เมษายน 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (20 เมษายน 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (27 เมษายน 2561) ดาวน์โหลด
 • ตารางกำหนดการทดสอบทักษะกีฬา สำหรับโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบ วิชาทักษะสมรรถภาพทางกลไก สำหรับคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด
 • อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 • ตารางกำหนดการทดสอบทักษะกีฬา สำหรับโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 ดาวน์โหลด
 • คู่มือการเข้าใช้งานเว็บไซต์การรับสมัคร ดาวน์โหลด
 • วิธีการปรับตั้งรูปภาพ ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างใบสมัคร ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 3 (การสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด)) ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบวิชาทักษะดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบวิชาทักษะดนตรีสากล 1 คณะครุศาสตร์ เครื่องมือเอกดนตรีสากล ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบวิชาทักษะดนตรีไทย 1 คณะครุศาสตร์ เครื่องมือเอกดนตรีไทย ดาวน์โหลด
 • ตารางสอบวิชาเฉพาะ (ทักษะ) รอบที่ 3 ดาวน์โหลด
 • ตารางสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด) รอบที่ 3 ดาวน์โหลด
 • โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC สำหรับอ่านไฟล์ Pdf ดาวน์โหลดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม


 • ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน Click

 • รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ เห็นใบหน้าชัดเจน โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475x600 พิกเซล และมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง

 • รูปบัตรประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยสแกน เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซล มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB) ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง

 • วิธีการปรับตั้งรูปภาพ Click

 • ไฟล์ข้อมูล เฉพาะผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องแนบไฟล์ประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬา หรือประวัติผลงานความคิดสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และการออกกำลังกาย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 (นับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 พร้อมการสมัคร (ส่งหลักฐานผลงานที่มีอันดับสูงสุด เพียง 1 อันดับ) โดยสแกนเป็นไฟล์ นามสกุล .pdf เท่านั้น จำนวน 1 ไฟล์ มีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 50 MB

 • ไฟล์ข้อมูล เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล ที่ต้องการใช้ผลการสอบ วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 4 ที่จัดสอบโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ แทนการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล ต้องแนบไฟล์หลักฐานใบประกาศนียบัตร และใบรายงานผลการสอบพร้อมการสมัคร โดยสแกนเป็นไฟล์ นามสกุล .pdf เท่านั้น จำนวน 1 ไฟล์ มีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 50 MB


การสมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัคร แนบรูปถ่าย รูปบัตรประจำตัวประชาชน ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ

การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
 2. เลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
 3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผลเมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451, 53 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-17:00 น)
HyperLink

พิกัดแผนที่