ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ  คลิกที่นี่
ยกเว้น โครงการจุฬาชนบท โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย และดนตรีสากล


ระวังการจราจรติดขัด
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 - 09.00 น.
มีการจัดแข่งขัน เดิน วิ่งการกุศล บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุกคน ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบในวันที่
21-30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และใช้ใน
วันสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบชื่อวิชาที่ต้องสอบ
 https://admission2.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx
           - สำหรับผู้สอบวิชาทักษะดนตรีไทย 2  คลิกที่นี่
           - สำหรับผู้สอบวิชาทักษะดนตรีสากล 2  คลิกที่นี่
           - สำหรับผู้สอบวิชาทักษะนาฏยศิลป์ไทยและตะวันตก อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 3  
             (ติดโรงเรียน สาธิต มศว.ปทุมวัน)  แผนที่
           - สำหรับผู้สอบวิชาทักษะดุริยางคศิลป์ 1 (อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 2)  แผนที่
           - สำหรับผู้สอบวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก (สุขศึกษาและพลศึกษา)  คลิกที่นี่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทดสอบทักษะทางกีฬา สำหรับผู้สมัครโครงการ  
ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางกีฬา รายละเอียด  ดูรายละเอียด

ผู้สมัครสอบที่มีชื่อ – นามสกุล ที่สมัครไว้ในระบบไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนทุกตัวอักษรภาษาไทย
หรือมีเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับบัตร ให้เขียน
 ใบคำร้อง  ขออนุญาตเข้าห้องสอบ พร้อมส่งสำเนา
บัตรประชาชนมาทางอีเมล directadmission@chula.ac.th ในวันและเวลาทำการภายในเวลา 12.00 น.
ของวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ก่อนวันทำการสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดูรายละเอียด


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี 2560
 
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร
            - คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ)   
           - รายละเอียด
           - เอกสารประกอบการรับสมัคร
           - คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการ พสวท. จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
            - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ
            - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
            - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

             - รายละเอียด    
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
            - รายละเอียด  
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
            - รายละเอียด  
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ ด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์

            - รายละเอียด  
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร  
            - ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์
   
            - รายละเอียด  
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
   
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
  
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย
  
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์  
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์  
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา คณะครุศาสตร์

            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร

            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
            - รายละเอียด
            - เอกสารประกอบการรับสมัคร
การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้


1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
2. เลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน 
4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน และพิมพ์ใบปะหน้าซองเพื่อนำไปติดบนซองเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (จะถือเอาวันประทับตราบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วันที่ 31 สิงหาคม
2559 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล


เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร

ข้อควรระวัง   พิมพ์ใบปะหน้าซอง ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ตรงกับใบปะหน้าซองเพื่อนำไปติด
บนซองเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และประทับตราไปรษณีย์ไทยบนใบปะหน้าซองตามตำแหน่ง
ที่กำหนดให้เท่านั้น ส่งเอกสารมายังศูนย์ทดสอบภายในวันที่
 31 สิงหาคม 2559 (จะถือเอาวันประทับตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)


ห้ามส่งเอกสารทางไปรษณีย์เอกชน ห้ามส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครรวมกับบุคคลอื่น เอกสารที่ประทับ
ตราไปรษณีย์ไทยแล้วไม่ต้องนำใส่ซองอีกชั้น

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

1. ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน  ดูรายละเอียด
 
2.   รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ เห็นใบหน้าชัดเจน โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 475 พิกเซล และความสูง 600 พิกเซล โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 
3.   ภาพบัตรประจำตัวประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน) บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน (ต้องมีอายุที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร) โดยสแกนภาพสีจากบัตรประชาชนตัวจริงเป็นไฟล์นามสกุล .jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซล มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องดาวน์โหลด

- อัตราค่าสมัครสอบรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลด

- ปฎิทินรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลด

- คู่มือการเข้าใช้งาน เว็บการรับสมัคร โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลด

- วิธีการปรับตั้งรูปภาพ  ดาวน์โหลด

- ตัวอย่างใบสมัคร  ดาวน์โหลด

- ตัวอย่างใบปะหน้าซอง  ดาวน์โหลด

- โปรแกรม Adobe Reader X สำหรับอ่านไฟล์ Pdf   ดาวน์โหลดการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งเอกสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ