การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2561


รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio

ระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 ต.ค. 60 เวลา 16:00 น.

อ่านประกาศ  ตรวจสอบสถานะ

รอบที่ 2

การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 ม.ค. 61 เวลา 16:00 น.

อ่านประกาศ  สมัคร  ตรวจสอบสถานะ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระและนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select

ระหว่างวันที่ --

อ่านประกาศ

รอบที่ 4

การรับสมัคร Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด

ระหว่างวันที่ --

อ่านประกาศ

รอบที่ 5

การรับตรงแบบอิสระ

ระหว่างวันที่ --

อ่านประกาศDownload

 • อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
 • คู่มือการเข้าใช้งานเว็บไซต์การรับสมัคร ดาวน์โหลด
 • วิธีการปรับตั้งรูปภาพ ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างใบสมัคร ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างใบปะหน้าซอง ดาวน์โหลด
 • โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC สำหรับอ่านไฟล์ Pdf ดาวน์โหลดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

 • ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน Click
 • รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ เห็นใบหน้าชัดเจน โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475x600 พิกเซล และมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 • รูปบัตรประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยสแกน เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซล มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB) ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง
 • วิธีการปรับตั้งรูปภาพ Click


การสมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัคร แนบรูปถ่าย รูปบัตรประจำตัวประชาชน ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ

การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
 2. เลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
 3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน และพิมพ์ใบปะหน้าซองเพื่อนำไปติดบนซองเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561  (จะถือเอาวันประทับตราบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วันที่ 10 มกราคม 2561  เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผลเมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร

ข้อควรระวัง  พิมพ์ใบปะหน้าซอง ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ตรงกับใบปะหน้าซองเพื่อนำไปติด บนซองเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และประทับตราไปรษณีย์ไทยบนใบปะหน้าซองตามตำแหน่ง ที่กำหนดให้เท่านั้น ส่งเอกสารมายังศูนย์ทดสอบภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 (จะถือเอาวันประทับตรา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 10 มกราคม 2561  เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)

ห้ามส่งเอกสารทางไปรษณีย์เอกชน ห้ามส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครรวมกับบุคคลอื่น
เอกสารที่ประทับตราไปรษณีย์ไทยแล้วไม่ต้องนำใส่ซองอีกชั้น
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451, 53 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-17:00 น)
HyperLink

พิกัดแผนที่