วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สำรอง)   
       รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)  
       ปีการศึกษา 2559 (16 ก.พ.59)
       - คลิกตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด            
       คลิกดูรายละเอียดรายงานตัว  ดูรายละเอียด       

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
       เฉพาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
       คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล            
       วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที 10 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกโครงการ  ดูรายละเอียด  
       ยกเว้นโครงการจุฬาชนบท โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา  
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล            

วันที่ 28 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ ยกเว้น ดูรายละเอียด  
       โครงการจุฬาชนบท  
       โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา คณะศิลปกรรมศาสตร์   
       คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล   

วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ทักท้วงผ่านระบบเท่านั้น)

วันที่ 20 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา  ดูรายละเอียด  

วันที่ 18-19 มกราคม 2559 สอบวิชาทักษะ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด)
       เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  
       คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล   

วันที่ 14 มกราคม 2559 ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฏี)
     - เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก  ดูรายละเอียด  
     - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย  ดูรายละเอียด  
     - ผู้เข้าสอบคณะครุศาสตร์ เครื่องมือเอกดนตรีไทย สอบวิชาทักษะวันที่ 19 มกราคม 2559 เท่านั้น   
     - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล  ดูรายละเอียด  ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุกคน ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ในวันที่ 1-9 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าห้องสอบ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน
และใช้ในวันสอบสัมภาษณ์


     - สำหรับผู้สอบวิชาทักษะดนตรีไทย 2  ดูรายละเอียด  

     - สำหรับผู้สอบวิชาทักษะดนตรีสากล 2  ดูรายละเอียด  

     - สำหรับผู้สอบวิชาทักษะนาฎยศิลป์(ไทย) อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 3 จุฬา ข้าง ร.ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน  แผนที่  

ผู้สมัครสอบที่มีชื่อ นามสกุล ที่สมัครไว้ในระบบ ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน ทุกตัวอักษรภาษาไทย
หรือ มีเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับในบัตร ให้เขียน
 ใบคำร้อง  ขออนุญาตเข้าห้องสอบ พร้อมส่ง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาทางอีเมล์ directadmission@chula.ac.th ในวันและ เวลาทำการ
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ก่อนวันทำการสอบ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 ในโครงการ/สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้  ดูรายละเอียด  การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้


1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
2. เลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน 
4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน และพิมพ์ใบปะหน้าซองเพื่อนำไปติดบนซองเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 (จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ไทยวันที่ 15 กันยายน 2558
เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร

ข้อควรระวัง   พิมพ์ใบปะหน้าซอง ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ตรงกับใบปะหน้าซองเพื่อนำไปติด
บนซองเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และประทับตราไปรษณีย์ไทยบนใบปะหน้าซองตามตำแหน่ง
ที่กำหนดให้เท่านั้น ส่งเอกสารมายังศูนย์ทดสอบภายในวันที่
 15 กันยายน 2558 (จะถือเอาวันประทับตรา
ไปรษณีย์ไทย วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)


ห้ามส่งเอกสารทางไปรษณีย์เอกชน ห้ามส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครรวมกับบุคคลอื่น เอกสารที่ประทับ
ตราไปรษณีย์ไทยแล้วไม่ต้องนำใส่ซองอีกชั้น

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

1. ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน  ดูรายละเอียด
 
2.   รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 475 พิกเซล และความสูง 600 พิกเซล โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 
3.   ภาพบัตรประจำตัวประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน) โดยสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซล มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องดาวน์โหลด

- วิธีการปรับตั้งรูปภาพ  ดาวน์โหลด

- ตัวอย่างใบสมัคร  ดาวน์โหลด

- ตัวอย่างใบปะหน้าซอง  ดาวน์โหลด

- โปรแกรม Adobe Reader X สำหรับอ่านไฟล์ Pdf   ดาวน์โหลดการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งเอกสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ