ระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
     
เลขที่ใบสมัคร
     
วันเดือนปีเกิด  
v
เดือน
v
ปีพ.ศ.
v
 


กรณีลืมเลขที่ใบสมัคร ให้  ดาวน์โหลดใบคำร้อง  
ส่งมาทาง eMail ที่ directadmission@chula.ac.th
   ดำเนินการต่อ