ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดูรายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ดูรายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดูรายละเอียด  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา  ดูรายละเอียด  

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  ดูรายละเอียดการสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้


1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
2. เลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน 
4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน

เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร

หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/สาขาวิชา จะต้องทำการสมัครและชำระเงินใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลที่มีการชำระเงินครั้งหลังสุด เป็นข้อมูลในการประมวลผล

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

1. ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน  ดูรายละเอียด
 
2.   รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 475 พิกเซล และความสูง 600 พิกเซล ความละเอียด 300 dpi โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 
3.   ภาพบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้า ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนา เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 475 พิกเซล ความละเอียด 300 dpi โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องดาวน์โหลด

- ปฏิทินการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด

- ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด

- อัตราค่าสมัครสอบการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด

- วิธีการปรับตั้งรูปภาพ  ดาวน์โหลด

- ตัวอย่างใบสมัคร  ดาวน์โหลด

- ตัวอย่างใบปะหน้าซอง  ดาวน์โหลด

- โปรแกรม Adobe Reader X สำหรับอ่านไฟล์ Pdf   ดาวน์โหลดการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งเอกสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ