ประกาศ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    - คณะรัฐศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

    - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ

    - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

    - หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

    - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ  รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อวันที่ 30 เมษายน 2557


รายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถดึงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  รายละเอียด  วันที่ 25 เมษายน 2557


หลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) รายละเอียด  

รายละเอียด (เพิ่มเติม) การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะนิติศาสตร์ รายละเอียด  วันที่ 5 มีนาคม 2557


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ 
ผู้สมัครสผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ รายละเอียด

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557
 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด

ดาวน์โหลด

- ปฏิทินการรับตรง  ดาวน์โหลด  

- โปรแกรม Adobe Reader X สำหรับอ่านไฟล์ Pdf  ดาวน์โหลด

การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้


1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
2. เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประชาชน 
4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน

เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร และใช้แสดงในการสอบสัมภาษณ์

หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/สาขาวิชา จะต้องทำการสมัครและชำระเงินใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 28 เมษายน 2557 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลที่มีการชำระเงินครั้งหลังสุด เป็นข้อมูลในการประมวลผล

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

1. ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน  Click
 
2.   รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475x600 พิกเซล ความละเอียด 300 dpi โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 
3.   ภาพบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้า ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนา เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475x600 พิกเซล ความละเอียด 300 dpi โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องการสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เรียบร้อยแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ